Vi har valt att producera vår kyckling helt utan tillsatser, varken vatten eller något annat. Det innebär att du bara betalar för kyckling, inte för vatten. Enligt vår uppfattning ger tillsats av vatten inte någon kvalitetsförbättring på färsk kyckling. Det är snarare ett sätt att förbilliga produktionen. När man köper kyckling är det enklaste sättet att kontrollera eventuella tillsatser att titta på ingrediensförteckningen. Den skall inte innehålla något annat än kycklingkött.

Användning av tillväxthormoner i kycklinguppfödning är förbjudet i tysk såväl som i EU lagstiftning. Eftersom produktionen är helintegrerad, med egen foderproduktion, underlättas kontrollen och att manföljer lagstiftningen.

Slakten inleds med att kycklingarna bedövas med en förhöjd nivå av koldioxid (som finns i vanlig luft) för att djuren inte ska känna något vid avlivningen. I medvetslöst tillstånd sticks djuret i halsen och avlider genom att den tappas på blod.

För att en produkt skall vara Halal krävs att slakten uppfyller visa kriterier. Det kontrolleras och certifieras av en muslimsk organisation i Tyskland. I sammahanget är det viktigt att lyfta fram att slakten sker med bedövning och i enlighet med svensk djurskyddslag.

Kycklingarna kommer till gården när de är cirka en dag gamla. De lever fritt på en bädd av spån i stora luftiga stallar där de kan picka. Kycklingarna har fri tillgång till foder och vatten. Utformningen av stallarna, och hur miljön kring kycklingarna ska vara, är reglerad i kvalitetssäkerhetssystemet QS, som årligen kontrolleras av veterinärer hos uppfödarna.

Kycklingarna kommer från kontrakterade gårdar som ligger i regionen runt slakteriet. Ingen gård ligger mer än 6 timmar transportväg från slakteriet.

Djurhållningen i Tyskland håller generellt en hög standard. Alla gårdar som producerar vår kyckling är kvalitetssäkrade enligt tyska QS. På många punkter ställer det högre krav än EUs djurskyddslag.

Nej, kycklingfodret innehåller inget fiskmjöl. Den viktigaste ingrediensen i fodret är majs.

Enligt vår mening är den tydligaste skillnaden att vår kyckling är betydligt mer välputsad än vad man normalt ser på svensk. Kycklingen produceras i en modern anläggning med nyaste teknik när det gäller nedkylning m.m. Det gör att vår kyckling håller en mycket hög ätkvalitet.

Vår kyckling kommer från en integrerad produktion och ingår i ett omfattande kontrollprogram. För att säkerställa det testas alla leveranser till Sverige enligt särskilda regler för Sverige och Finland.

Alla våra kycklingproducent kommer från producenter som är fullt integrerad; från kläckeri, foder, kontrakterade gårdar, slakt till förädling.  Alla produktionsfaser är certifierade av tredjepart.

Vi märker våra konsumentförpackade produkter med en hållbarhetstid om 100-120 dagar från produktion och förpackning i vakuum. Anledningarna till att vi kan klara denna, enligt mångas uppfattning, långa hållbarhetstid är i huvudsak tre;

  1. Hygien; De producenter som anlitas för att producera produkter åt Naturkött® är utvalda för att de är ledande i arbetet med kvalitetsstyrning, där bl.a. mycket stor vikt ligger i att kontrollera att de hygieniska förhållandena vid slakt och styckning är extremt goda.
  2. Temperatur vid transport och lagring; Köttet transporteras från Sydamerika i kylcontainers med miljöeffektiva fartygstransporter. Under de 30-35 dagar transporten tar förvaras köttet i en temperatur om -1 till -1,5 grader (Kött fryser vid -1,7 grader) . Vid dessa låga temperaturer sker en mycket låg bakterietillväxt. Efter transport tas varorna emot och kontrolleras av vår egen personal vid vårt eget lager. När köttet kommer till vår kund så har i regel 50 dagar av hållbarhetstiden gått, alla under förhållanden som betecknas som djupkyllagring. Tester vi gjort har sedan visat att vid + 4 grader för resten av hållbarhetstiden så klarar vi alla gränsvärden med mycket stor marginal.
  3. Urval av råvara; I våra krav för selektering av djur för att märkas som Naturkött® ingår köttets PH-värde som en viktig parameter. Köttets pH-värde styrs bl.a. av att undvika stress vid transport till och hanteringen vid slakt. Råvara som har ett högre pH-värde än 5,8 får inte bli Naturkött®, då högre värden än så påverkar hållbarhetstiden negativt, och dessutom är ett tecken på att djuret inte har haft en stressfri miljö. Så våra regelmässiga mätningar av pH-värdet på köttet tjänar fler syften. Egen personal i Sydamerika kontrollerar att våra krav efterlevs.

Ovanstående är de enda hemligheterna med våra hållbarhetstider (i kombination med vakuumtekniken naturligtvis). Några andra förklaringar finns inte. Vi gör regelbundet tester av våra produkter, och problem med hållbarheterna uppstår bara vid de tillfällen köttet inte förvarats enligt våra anvisningar, i butik eller hos konsument.

Ja, våra Happy Chef kycklingprodukter är halal-godkända. På produkternas förpackning finns en halal-symbol som indikerar detta. Vår thailändska kycklingleverantörer är certifierade för halal-kyckling-produktion av den centrala Islam-organisationen i Thailand. Detta innebär att produktionen sker i enlighet med islamistiska regler. Jag är själv inte muslim, men har besökt Thailand och kan intyga att slakten genomförs av muslimer och att alla ritualer följs. Kycklingarna får en elektrisk chock innan halsen skärs av. Våra Happy Chef nötprodukter är inte halal.

Eftersom Naturkött®:s produkter uteslutande kommer från djur som föds upp på ett naturligt sätt ges, tror vi, förutsättningar för att köttet också skall vara bra för vår hälsa. Senare tids forskning tyder också på att kött från djur som i huvudsak äter gräs innehåller betydlig större andel nyttiga Omega 3 fettsyror än kött från djur uppfödda på exempelvis spannmål. En hög andel Omega 3 anses allmänt motverka hjärt- och kärlsjukdomar, verka blodfettssänkande samt ha antiinflammatoriska effekter. Åtminstone ur denna aspekt vågar vi därför hävda att Naturkött är nyttigare än huvuddelen av det nötkött som produceras i Sverige. Läs mer på: http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/faktajordbruk/Jo06-02.pdf

  • Vi kräver minst samma höga kvalitet på våra produktionsanläggningar som på motsvarande svenska anläggningar.
  • Våra producenter blir regelbundet kontrollerade av inspektörer från Sverige och EU. Vi har personal på plats i Sydamerika som kontinuerligt kontrollerar att våra producenter lever upp till våra krav. Alla djur kommer från utvalda leverantörer som dessutom är kvalitetscertifierade enligt program erkända av den internationella organisationen IFS. Exempel på sådana program är BRC, Efsis och IFS. Vid slakt, styckning och förpackning är kontrollen minutiös, och inget kött packas utan att först ha testats för eventuell förekomst av salmonella, e-coli och andra bakterier. Av hundratals godkända exportproducenter i Sydamerika produceras Naturkött®:s produkter bara hos de allra bästa. Detta innebär att vi alltid garanterar samma höga kvalitet när du köper din köttbit.
  • Vi dokumenterar allt vi utlovar. Denna dokumentation finns alltid tillgänglig för att läsa för dem vi samarbetar med.
  • Naturkött®-etiketten på produkten borgar för den höga kvaliteten på det kött vi säljer.

Eftersom kött är en naturlig produkt varierar en produkts näringsvärden över säsong plus att det finns en naturlig variation. För ungefärliga näringsvärden, besök Livsmedelsverkets webbplats. Våra produkter under varumärket Happy Chef® är märkta med näringsvärden.

Nej, vi rekommenderar att det sitter kvar under tillagningen, fettet gör köttet saftigare och ger mer smak.

I vårt Happy Chef® ingår precookedprodukter flertalet av dessa går att äta kalla men de som är godast kalla är vår grillade salladskyckling, grillad kycklingfilé och grillad kycklinginnerfilé.

Precooked kallar vi de produkter som är tillagade. De är antingen kokta eller grillade och behöver därför bara värmas eller tinas

Kastreringen sker i regel innan kalvarna nått nio månaders ålder, för Naturkött®.

Ja, de tjurarna som används till betäckning på naturligt sätt får också gå ute. Någon nosring har vi inte sett på någon tjur, men vi törs inte svara på om det förekommer.

Ja, kalvarna vi saluför under Naturkött® får gå med sina mammor tills de är ca 6 månader och klarar sig på det foder de kan beta själva och därmed avvänjs.

Slakten av djur som blir Naturkött® sker under former som minimerar risken för att djuren stressas. Det innebär att djuren hela tiden hålls ihop i de grupper de levt sina liv tillsammans med. Djuren hålls i god kondition och bönder och transportörer straffas ekonomiskt mycket hårt om så inte är fallet vid ankomst till slakteriet. Slaktanläggningarna som producerar Naturkött® håller mycket hög och modern standard, väl jämförbar med de bästa av europeiska och svenska slakterier. Självklart lever alla våra producenter upp till EU-kraven för slakt. Maxtid för transport till slakteriet är enligt våra krav 8 timmar, men är i regel betydligt kortare än så. Transportören har att tillse att djuren vattnas och vilas vid behov. Transportör som missköter sig får bara en ytterligare chans innan han stängs av. Vid slakteriet står aldrig djuren uppstallade mer än 12 timmar i väntan på slakt. De utfordras inte under den tiden, men ges hela tiden fri tillgång till vatten. Om något inträffar som gör väntetiden längre har de slakterier vi samarbetar med tillgång till betesmarker i anslutning till stallarna där djuren kan släppas ut för bete.

Det finns flera forskningsstudier som visar på signifikanta skillnader i fettsyra sammansättningen mellan kött från djur uppfödda på gräs och kraftfoder. Halten av Omega 3 i kött oavsett uppfödningsform är dock lågt i jämförelse med fet fisk som lax. Att enbart äta kött från gräsuppfödda djur kanske inte ger tillräckligt med Omega 3. När man väljer kött finns det dock ingen anledning att inte välja det kött som har den bästa fettsyra sammansättningen.

Före vakuumförpackning kontrolleras köttet avseende pH, bakterieflora (TVC) och restprodukter av exempelvis antibiotika. Antibiotika används för övrigt mycket mer sparsamt än vad fallet är i mer intensiva uppfödningsformer, helt enkelt p.g.a. att djuren inte blir sjuka i samma omfattning i denna form av uppfödning där djuren inte på samma sätt blir utsatta för främmande bakteriekulturer. Dessutom har Norvida ett egenkontrollprogram som innebär att varje leverantörs varor vid ankomsten till Sverige stickprovsmässigt men regelbundet kontrolleras med avseende på salmonella, EHEC etc.

I hela Europa minskar nötköttsproduktion, och vår kontinent är inte längre självförsörjande. Samtidigt ökar importen av högkvalitativt nötkött från Sydamerika och Brasilien i snabb takt. Det brasilianska regelverket stipulerar att endast 20 % av arealen på gårdar i regnskogsområdet (Amazonas) får brukas som åker/betesmark, 80 % måste alltså avsättas för inhemska trädslag. Även i övriga Brasilien regleras användandet av marken i förhållande till skogsmark hårt, vilket bland annat lett till att skogsmark har återplanterats på jordbruksmark som iordningställdes för 50-100 år sedan. Vi tar hand om vår regnskog och känner starkt för att värna vårt miljöansvar i Brasilien. Hur sköter ni själva er skog i Sverige och Norden? Den frågan får vi från företrädare i den brasilianska köttproduktionen, och den väcker givetvis en del funderingar. Huvuddelen av Brasiliens nötköttproduktion sker i områden som inte är regnskog. För att undvika att bidra till att regnskog skövlas köper Norvida endast kött som producerats i dessa områden. Vi har också en kontinuerlig dialog med våra leverantörer kring denna fråga.

När man tittar på miljöbelastningen bör man beräkna den totala energiförbrukningen som åtgår för att producera och transportera nötkött till den plats där köttet ska konsumeras. I studier som gjorts av kött som producerats i olika ursprung och som konsumerats i Sverige kommer kött från Sydamerika väldigt väl ut. Det beror på att energimängden som åtgår för att producera kraftfoder och att värma upp stallar vida överstiger den energiförbrukning som uppkommer vid miljöeffektiv båttransport. Oavsett produktionssystem måste nötkreaturen i Sverige utfordras ca 7 månader per år vilket innebär en betydande energiåtgång. Strukturen i den svenska produktionen med relativt små gårdar som ofta ligger glest leder till att transportsträckan räknat per djur blir stor. I Brasilien är gårdarna så stora att transporten från gård till slakteri blir effektiv. Transporten av Naturkött® till Sverige sker på stora och moderna containerfartyg, färdigpaketerat. Utslaget per kilo blir energiåtgången i denna hantering väldigt låg. I den extensiva produktion som sker i Uruguay och Brasilien går djuren ute hela året, den huvudsakliga näringskällan är gräs aldrig kraftfoder. Här är även en http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5671-9.pdf som också behandlar ämnet.

Vårt kött är inte ekologiskt av två skäl. Framförallt tillåter vi att man gödslar beten för att dels ge en effektiv markanvändning men också för att betet skall vara tillräckligt bra för att köttet skall klara våra kvalitetskrav. En ekologisk märkning kräver också en omfattande byråkrati som vi hittills har tyck varit onödig eftersom vår produktion redan sker på ett naturligt sätt.

Ur miljösynpunkt är det faktiskt så att den energi som går åt för att producera och lagra foder till svenska djur som står uppstallade 7 månader per år är större än den energi som går åt för att transportera köttet från Brasilien till Sverige med båt.