STOCKHOLM, 26 AUGUSTI, 2019
PRESSMEDDELANDE

Norvidas syn på händelseutveckling och mediarapportering avseende biomet Amazonas i Brasilien
Efter många år av mycket framgångsrikt myndighetsarbete för att minska avverkningen och intensifiera återplanteringsprogram i Brasiliens regnskog har omvärlden det senaste året oroats av att utvecklingen nu riskerar att gå mot ökad avverkning, och menar att president Bolsonaro, genom diverse uttalanden, bär ansvaret för detta (observera att det inte finns stöd i någon förändrad lagstiftning som ger utrymme för ökad avverkning). Kritiken har eskalerat i samband med de omfattande skogsbränder som rasar i Amazonas regnskogar och röster har höjts, bl.a. från Frankrikes president Macron, att införa sanktioner mot Brasilien. Det nyligen framförhandlade Mercosur – avtalet (som ännu ej godkänts av medlemsstaterna) riskerar därför kanske att haverera innan det ens hunnit träda i kraft, om nu den franska rösten vinner gehör.

Vi på Norvida delar omvärldens oro för att den positiva utvecklingen i Amazonas regnskog riskerar att avta och anser att världen måste reagera/agera med kraft för att åter uppnå det läge vi hade för ett år sedan. Vi delar dock helt utrikeshandelsminister Anna Lindes uppfattning (intervju med henne finns att lyssna på i P1 Morgon 26/8) att handelssanktioner är helt fel väg att gå. I det nyligen överenskomna Mercosur-avtalet finns nämligen bindande löften från Brasilien att uppfylla alla mål i Paris-avtalet och återplantera enormt stora arealer av regnskog. Utan ett gällande avtal begränsar vi möjligheterna till påtryckning och lämnar utvecklingen helt i andras händer.

Norvida har allt sedan vi började sälja Naturkött® från Brasilien varit medvetna om problematiken med avskogning av regnskog. Vi har därför aldrig köpt kött som producerats på avverkad regnskog. För att helt säkerställa det är vår policy att inte köpa kött från produktionsanläggningar som ligger i de delstater i Brasilien som ens till någon del ligger i biomet Amazonas. Detta innebär att Naturkött® aldrig kommer från djur som fötts upp på avskogad regnskog.
Även om vi aktivt har valt bort att köpa från detta område kan vi inte springa bort från problemet utan vi vill bidra till att de människor som bor i regnskogsområdet hittar en hållbar försörjning. Norvida stöder därför sedan fem år projektet Novo Campo som syftar till att utveckla en hållbar nötköttsproduktion på de gårdar som redan är etablerade i regnskogsregionen. Projektet målsätter att man genom bättre produktionsmetoder möjliggör återplantering av ursprungliga trädarter på delar av gårdarna samtidigt som man kan försörja sig på resterande areal (Observera att detta projekt endast omfattar att ställa till rätta på redan tidigare avverkad mark och således inte uppmanar till ytterligare avskogning).

Som en annan viktig del av Norvidas miljöåtagande stöder vi också, Plan Vivo*, en affärsdriven lösning som syftar till att bevara och plantera regnskog i Bolivia. Detta är en del i vår ambition att balansera den miljöbelastning som våra sjötransporter ger upphov till.

Norvida är medlemmar i RTRS och all soja som används i vår produktionskedja, oavsett djurslag, är hållbarhetscertifierad enligt detta initiativ (vi har valt att speciellt stödja ett hållbarhetsprojekt i Pitau i Brasilien).

GTPS är arbetsgruppen får hållbar boskapsuppfödning i Brasilien. Här finns alla intressenter i produktionskedjan representerade och jobbar för en hållbar uppfödning ur ett brett CSR-perspektiv. Norvida, tillsammans med McDonalds, Carrefour och Walmart, representerar handeln i denna grupp och sedan 2018 har vi en styrelseplats i detta viktiga hållbarhetsinitiativ.

För er som vill läsa mer om Norvidas hållbarhetsengagemang i Brasilien och Sydamerika hänvisar vi till nedan länkar;

http://gtps.org.br/en/home-2/
http://www.planvivo.org/project-network/arbolivia-bolivia/
https://www.icv.org.br/novo-campo-program-2/
http://www.responsiblesoy.org/?lang=en

Vi vill uppmana alla våra kunder och konsumenter att vara en del av lösningen och att inte springa ifrån problemet. Även om ni inte alltid köper Naturkött® när ni köper brasilianskt nötkött uppmanar vi er att ställa krav på att de produkter ni köper inte kommer från djur som fötts upp på avverkad regnskogsmark. Låt oss på så sätt tala om för den brasilianska jordbruksnäringen att vi gärna köper deras varor – men bara de som produceras på ett ansvarsfullt sätt!

Vänliga Norvida-hälsningar

/Johan Hållbus