land-brasilien
Brasilien
Brasilen är världens största exportör av livsmedel inom flera områden. Nötkött har historiskt varit den viktigaste exportprodukten. Under de senaste åren har Brasilien utvecklat sin produktion inom flera andra områden bl a kycklingkött.

I stora delar av Brasilien är klimatet mycket varmt och under delar av året även torrt. Detta påverkar villkoren för hur produktionen kan bedrivas. I huvuddelen av Brasilien använder man djur av typen Sebu. Denna ras klarar det heta klimatet men är också betydligt tåligare för de parasiter som förekommer i det tropiska klimatet. Torrperioderna innebär att det i praktiken är nödvändigt med stödutfodring och slutuppfödning under den delen av året för att undvika att djuren svälter och få fram en jämn kvalitet på köttet under hela året.

Den kraftiga tillväxten och framtidstron i den brasilianska livsmedelssektorn har inneburit att man har investerat i moderna anläggningar av högsta internationella standard. Detta innebär att det finns förutsättningar att producera kött av en jämn och hög kvalitet. Nötkött från Brasilien marknadsförs under varumärket Naturkött®.

Brasilien har förutom goda förutsättningar för odling av gräs också stora arealer passande för majs och soja. Även om man har en stor export av både soja och majs är det bättre att förädla fodret där det odlas både ekonomiskt och för miljön. Genom att integrera foderodling och djuruppfödning minskas transporterna och skapas bättre förutsättningarna för att sluta kretsloppets genom att gödseln från djuren kan spridas på marken där fodret odlas.

Tillgången på billigt lokal odlat foder och en effektiv industri gör att Brasilien är världens största exportör av kycklingkött.

Norvida säljer förädlade kycklingprodukter från Brasilien under varumärket Happy Chef®.

Vårt ansvar
Sedan Norvida grundades för snart 30 år sedan har vi jobbat efter mottot: ”Vi erbjuder bara produkter som vi med gott samvete vill bjuda våra bästa vänner på”. Vårt totala ansvar för alla produktkategorier är dokumenterat i vår CSR-policy. Viktiga delar i denna avseende Naturkött® från Brasilien:

Djurvälfärdkarta-brasilien

 • Djuren går ute året runt med stora möjligheter att utöva
  sitt naturliga beteende. Huvudfödan är gräs från bete.
 • Djuren får ingen antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. 
 • Djuren får transporteras i max 8 timmar.

Människor

 • Ingen produktion sker på områden som är skyddade för urbefolkning.
 • Alla anläggningar som producerar Naturkött® är, liksom Norvida, anslutna till SEDEX – en global plattform för ansvarsfulla inköp med fokus på goda arbetsförhållanden.

Livsmedelssäkerhet

 • Alla anläggningar som producerar Naturkött® har BRC-certifikat. Denna process syftar till att ge säkra produkter till konsumenter över hela världen. 

Miljö & Klimat

 • Norvida har för Naturkött® ett unikt krav för att inte bidra till skövlingen av regnskog – våra produkter produceras aldrig på anläggningar i delstater som, ens till någon del, ligger i biomet Amazonas. Se karta.
 • Norvida har tillsammans med ett antal internationella företag (t ex Tesco och Unilever) undertecknat ett manifest, ”Cerrado Manifesto”, om att verka för stopp av avskogning av cerradon, den artrika savannen i Brasilien.
 • Fram tills Norvida kan garantera en fossilfri transportkedja (målsatt till 2050) investerar vi i projekt där, genom trädplantering, den mängd koldioxid binds som motsvarar mängden växthusgaser som våra sjötransporter ger upphov till. Projektet är en affärsdriven lösning för att stoppa avskogning av Amazonas regnskog och drivs av Plan Vivo i Bolivia.
 • Norvida är medlemmar i RTRS – Sojadialogen – och för allt foder som används i uppfödningen inom något av våra djurslag köper vi certifikat för hållbart producerad soja. 


Kontroll

 • Norvida har sedan 2006 ett inköpskontor i Brasilien som ansvarar för uppföljning av alla våra krav. Här jobbar tre heltidsanställda specialister och sex studenter.

Uthållig boskapsuppfödning

 • GTPS är arbetsgruppen för uthållig boskapsuppfödning i Brasilien. Organisationen och dess medlemmar är förpliktigade till en hållbar utveckling av boskapsuppfödningen. Norvida är medlem i GTPS sedan 2012 och representerar handeln tillsammans med McDonalds Brasilien, Carrefour Brasilien och Walmart Brasilien.