land-brasilien
Brasilien
Brasilen är världens största exportör av livsmedel inom flera områden. Nötkött har historiskt varit den viktigaste exportprodukten. Under de senaste åren har Brasilien utvecklat sin produktion inom flera andra områden bl a kycklingkött.

I stora delar av Brasilien är klimatet mycket varmt och under delar av året även torrt. Detta påverkar villkoren för hur produktionen kan bedrivas. I huvuddelen av Brasilien använder man djur av typen Sebu. Denna ras klarar det heta klimatet men är också betydligt tåligare för de parasiter som förekommer i det tropiska klimatet. Torrperioderna innebär att det i praktiken är nödvändigt med stödutfodring och slutuppfödning under den delen av året för att undvika att djuren svälter och få fram en jämn kvalitet på köttet under hela året.

Den kraftiga tillväxten och framtidstron i den brasilianska livsmedelssektorn har inneburit att man har investerat i moderna anläggningar av högsta internationella standard. Detta innebär att det finns förutsättningar att producera kött av en jämn och hög kvalitet. Nötkött från Brasilien marknadsförs under varumärket Naturkött®.

Brasilien har förutom goda förutsättningar för odling av gräs också stora arealer passande för majs och soja. Även om man har en stor export av både soja och majs är det bättre att förädla fodret där det odlas både ekonomiskt och för miljön. Genom att integrera foderodling och djuruppfödning minskas transporterna och skapas bättre förutsättningarna för att sluta kretsloppets genom att gödseln från djuren kan spridas på marken där fodret odlas.

Tillgången på billigt lokal odlat foder och en effektiv industri gör att Brasilien är världens största exportör av kycklingkött.

Norvida säljer förädlade kycklingprodukter från Brasilien under varumärket Happy Chef®.