land-danmark
Danmark
Danmark är ett till ytan litet land med en betydande andel jordbruksmark. Livsmedelssektorn i Danmark har sedan flera hundra år varit en viktig exportindustri. De ekonomiskt viktigaste produktionsgrenarna i Danmark är griskött och mjölk. I Danmark finns nästan sju hundra tusen mjölkkor och de tjurkalvar som föds av dessa passar utmärkt för kalvköttsproduktion. Historiskt har Danmark på samma sätt som Irland exporterat en stor del av de tjurkalvar som fötts till framförallt Holland för uppfödning av kalvkött. För att minska denna export och öka förädlingsvärdet i det danska jordbruket har man utvecklat en dansk produktion av kalvkött.
land-ireland
Irland
Det irländska klimatet med relativt god tillgång på regn ger goda förutsättningar för odling av gräs men mindre lämpligt för spannmål. Detta innebär att 2/3 av Irlands yta består av betesmark eller är uppodlad med i huvudsak gräs. Tillgången på gräs har gjort att boskap och får har varit och fortfarande är den viktigaste grenen av det irländska jordbruket. Under de senaste åren har man på Irland satsat på att komplettera den traditionella uppfödningen av stutar med produktion avkalvkött. Den irländska kalvköttsproduktionen sker på ett sätt som kombinerar de irländska traditionerna med en naturlig uppfödning med produktion av en högkvalitativ produkt. En drivkraft för utvecklingen av en irländsk kalvköttsproduktion har varit att ta fram ett alternativ till den tidvis stora export av levande spädkalvar till främst till länder som har en mer traditionell kalvköttsproduktion, framförallt Holland och Frankrike.

Norvida tar idag större delen av sitt kalvkött från Irland, även detta kött säljs med varumärket Johns Selection®. Kalvköttet kommer från utvalda och kontrakterade bönder huvudsakligen verksamma i den sydöstra delen av landet.

Norvida säljer även utvalda lammdetaljer från Irland. Närheten och den irländska hantverkstraditionen inom styckning gör att det finns möjlighet att ta fram mer förädlade och spännande styckningsdetaljer från Irland.