land-danmark
Tyskland
Tyskland är ett traditionellt jordbruksland där de viktigaste produktionsgrenarna är mjölk och griskött.
I tysk mattradition har griskött varit ett av de viktigaste inslagen. Grisköttets betydelse för tysk mattradition har varit en av de viktigaste drivkrafterna för att Tyskland har vuxit till en av världens ledande grisköttsproducenter. Från att i första hand ha varit fokuserade på hemmamarknaden har Tyskland utvecklats till en betydande aktör på exportmarkanden. Norvida har sedan våren 2013 tillsammans med en stor tysk producent och uppfödare i Holland och Tyskland utvecklat ett nytt koncept för en välfärdsgris. Enkelt handlar det om bättre levnadsförhållanden för grisen än de krav som är satta inom EU.

Tysk nötköttsproduktion är till största delen baserad på den stora tyska mjölkproduktionen. I Tyskland har man till skillnad från i många andra länder hållit kvar vid raser som kombinerar egenskaper för köttproduktion med mjölkproduktion. Detta i kombination med en stor tillgång på djur gör att vi har möjlighet att göra ett urval av kött med en jämn och hög kvalitet för John´s Selection®.

Likt många andra länder har kycklingkonsumtionen ökat i Tyskland. För att möta efterfrågan har man ökat produktionen. Majs är ett utmärkt foder för kyckling, och även andra djurslag. Förutsättningarna för att producera/förädla majs i Tyskland är mycket goda. Den kraftigt ökade kycklingproduktionen och efterfrågan på foder har möjliggjort investeringar i senaste teknik som ger förutsättningar för hög produktkvalitet och bra djurhantering.

land-ireland
Irland
Det irländska klimatet med relativt god tillgång på regn ger goda förutsättningar för odling av gräs men mindre lämpligt för spannmål. Detta innebär att 2/3 av Irlands yta består av betesmark eller är uppodlad med i huvudsak gräs. Tillgången på gräs har gjort att boskap och får har varit och fortfarande är den viktigaste grenen av det irländska jordbruket. Under de senaste åren har man på Irland satsat på att komplettera den traditionella uppfödningen av stutar med produktion avkalvkött. Den irländska kalvköttsproduktionen sker på ett sätt som kombinerar de irländska traditionerna med en naturlig uppfödning med produktion av en högkvalitativ produkt. En drivkraft för utvecklingen av en irländsk kalvköttsproduktion har varit att ta fram ett alternativ till den tidvis stora export av levande spädkalvar till främst till länder som har en mer traditionell kalvköttsproduktion, framförallt Holland och Frankrike.

Norvida tar idag större delen av sitt kalvkött från Irland, även detta kött säljs med varumärket Johns Selection®. Kalvköttet kommer från utvalda och kontrakterade bönder huvudsakligen verksamma i den sydöstra delen av landet.

Norvida säljer även utvalda lammdetaljer från Irland. Närheten och den irländska hantverkstraditionen inom styckning gör att det finns möjlighet att ta fram mer förädlade och spännande styckningsdetaljer från Irland.