VI TROR PÅ EN HÅLLBAR VERKSAMHET – FÖR DJUREN, FÖR MILJÖN OCH FÖR DET GODA KÖTTETS SAK.

Ett gott kött handlar om att ta ansvar för djuren och djurhållningen, men självklart också för miljön och för de som arbetar och föder upp dem. Ett välmående djur får daglig tillgång till färskt vatten och till bra foder. De får vara i en miljö som ger trygghet och som minskar stress. För de som arbetar på gårdarna gäller att djurhållningen sköts på ett korrekt och respektabelt sätt. För miljöns del gäller det att vi minskar miljöpåverkan bland annat i transporter och hantering. Norvida är en relativt liten aktör globalt, men vi vet ändå att vi genom våra krav kan bidra till att påverka.

Vi lägger alltid fokus på bästa möjliga metoder och har en ständigt pågående förbättringsprocess när det gäller våra insatser för att nå våra mål.

mamma_barn
Norvidas FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DJURUPPFÖDNING – HUR DJUREN HAR DET
En ledstjärna i vårt arbete med djurvälfärd är de internationellt erkända fem friheterna som beskriver hur djur skall hanteras.

  1. Frihet från hunger och törst
  2. Frihet från obehag
  3. Frihet från smärta, skador och sjukdomar
  4. Frihet att utföra naturligt beteende
  5. Frihet från fruktan och stress

Eftersom vi köper kött från hela världen varierar förutsättningarna för djuruppfödning kraftigt. Med utgångspunkt från djurslag och lokala förhållanden ställer vi krav som överensstämmer med de fem friheterna.

transport

TRANSPORTER
I debatten om klimatsmart mat har man ofta fokus på närodlat och på nackdelarna med långa transporter. Men undersökningar från bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet visar att transportavståndet har en begränsad betydelse. Avgörande är att produktionen bedrivs på ett miljömässigt bra sätt. Våra transporter från länder utanför EU går huvudsakligen med fartyg, som har en extremt liten miljöpåverkan.

slaktade_djur

SLAKT
Kött från stressade djur smakar sämre och kvaliteten håller inte för transport. För att säkerställa hög köttkvalitet och god djuromsorg accepterar vi ingen slakt utan bedövning samt ställer krav på hur djuren hanteras vid slakt. Delar av vårt sortiment är Halal-certifierat. Så länge slakten sker med bedövning på ett sätt som motsvarar svensk djurskyddslagstiftning ser vi inga problem med Halal-certifiering.

miljo

MILJÖPÅVERKAN
All mänsklig verksamhet påverkar vår miljö i större eller mindre utsträckning. Kött och framförallt nötkött framställs i debatten som en av de större bovarna när det gäller den globala uppvärmningen. Det ligger mycket i att köttproduktion i många fall är ett resurskrävande sätt att producera protein, men samtidigt utgör kött en omistlig del av vår kosthållning avseende näring. Nöt- och lammköttsproduktionen sker dessutom i många fall på mark som inte lämpar sig för annan livsmedelsproduktion.

blad

HÄLSA
Kött är ett av de mest näringsrika livsmedel som finns. Kött är en naturligt ren råvara som innehåller en unik sammansättning av bra näringsämnen som kroppen behöver. Inga tillsatser. Inget socker. Kött innehåller däremot mycket protein av hög kvalitet då alla livsviktiga aminosyror finns där. Dessutom innehåller kött även vitaminer och mineraler som stärker upp kroppen.

ANTIBIOTIKA
Antibiotika är en av de mest betydelsefulla uppfinningarna i mänsklighetens historia. De senaste åren har en överanvändning av antibiotika till människor och djur medfört att resistenta bakteriestammar har börjat utvecklas. I många länder används antibiotika för att förebygga sjukdomar men också för att öka tillväxten hos djuren. Att använda antibiotika i förbyggande syfte eller för att öka produktionen är inte acceptabelt. Antibiotika är dock ett viktigt verktyg för att behandla de djur som eventuellt blir sjuka under förutsättning att det är veterinärmedicinskt befogat. Med en god djurhållning är smittorisken låg och djuren har en naturlig motståndskraft vilket innebär att djuren håller sig friska och behovet av antibiotika kan minimeras.

manniskohander

MÄNNISKORNA SOM GÖR VÅRA PRODUKTER
Vi ställer krav på mänskliga rättigheter för de som sköter producerar våra produkter. Arbetsmiljön på en gård är viktig. Det handlar om rättvisa arbetsvillkor, ställningstagande mot barnarbete och de anställdas rätt att organisera sig.

Det handlar också om kunskap och möjlighet till utbildning för familjerna. I Brasilien köper vi t ex inte kött från gårdar som står med på ”svarta listan”, dvs. gårdar som har slavliknande avtal med sina arbetare. I Thailand är våra leverantörer certifierade av Thailändska staten för sitt CSR-arbete.

UTMANINGAR, VAD KAN BLI BÄTTRE

Vi har genom våra krav och urval åstadkommit en hel del förbättringar så här långt, men vi är inte nöjda. Vi har identifierat ett antal områden där vi tillsammans med våra leverantörer måste bli bättre. Vår övertygelse är att förändringar går att uppnå om man tillsammans med producenterna tydliggör problemen även om lokala förutsättningar innebär att omställningarna kan ta tid. Vi har särskilt urskilt följande områden där vi fokuserar på förbättringar framåt.

KUPERING AV SVANSAR PÅ GRISAR OCH LAMM
Svansarna på både grisar och lamm kuperas utan bedövning. Kupering av lammens svansar görs för att minska risken för insektsangrepp och grisarna knorrar kuperas för att undvika svansbitning. I dagsläget är det svårt att hitta en alternativ metod till svanskupering.

KASTRERING AV NÖTKREATUR OCH LAMM UTAN BEDÖVNING VID HÖG ÅLDER
I såväl Sydamerika som på Nya Zeeland kastreras lamm och kalvar utan bedövning. Att bedöva djuren i samband med kastrering innebär stora praktiska svårigheter i och med att produktionen sker med frigående djur på stora ytor. Av praktiska skäl kastreras kalvarna i Sydamerika vid relativt hög ålder vilket ökar lidandet och stressbelastningen. Vi jobbar kontinuerligt för att kastreringen skall ske vid en lägre ålder och att bedövning skall användas i ökande omfattning.

LÅNGSAM UPPFÖDNING GER HÖGRE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Ett dilemma i avvägningen mellan djuromsorg och klimatpåverkan är att den naturliga och extensiva produktion som bedrivs i Sydamerika samtidigt bidrar till ökande utsläpp av växthusgaser. Genom att djuren växer långsamt och inte uppnår lika hög slaktvikt blir utsläppet av metangas utslaget per kg kött betydligt högre i Sydamerika jämfört med svensk nötköttsproduktion.