FAQ / Frågor och svar

Här samlar vi information om vår tillverkning, kött och klimat, hållbarhet och djuromsorg.

Produkt

Vår produktion sker på ett naturligt sätt, men köttet är inte ekologiskt klassat. Det finns framförallt två skäl till detta. För det första tillåter vi att man gödslar beten. Något som bidrar till effektiv markanvändning och höjer kvaliteten på betet, vilket behövs för att köttet skall klara våra kvalitetskrav. För det andra kräver ekologisk märkning en omfattande och kostsam byråkrati. Vi har hittills valt att avstå från den, även om köttet redan uppfyller de flesta av kraven.

Det finns flera forskningsstudier som visar på signifikanta skillnader i fettsyrasammansättning beroende på om köttet kommer från djur uppfödda på gräs eller djur uppfödda på kraftfoder. Oavsett uppfödningsform är dock halten av omega-3 i kött låg i jämförelse med fet fisk, som lax. Att enbart äta kött från gräsuppfödda djur kanske inte ger tillräckligt med omega-3. När man väljer kött finns det dock ingen anledning att inte välja det kött som har den bästa fettsyrasammansättningen.

”Precooked” kallar vi de produkter som är tillagade. De är antingen kokta eller grillade och behöver därför bara värmas, eller tinas och äts kalla.

De flesta av Norvidas Happy Chef-produkter är ”preccoked”, alltså kokta eller grillade, och går att äta kalla. Godast att äta utan uppvärmning är den grillade salladskycklingen, grillad kycklingfilé och grillad kycklinginnerfilé.

Nej, vi rekommenderar att det sitter kvar under tillagningen. Fettet gör köttet saftigare och ger mer smak. Skär bort det på tallriken istället.

Eftersom kött är en naturlig produkt varierar näringsvärdena naturligt, bland annat beroende på årstid. För att se ungefärliga näringsvärden kan du besöka Livsmedelsverkets webbplats. Våra produkter under varumärket Happy Chef® är helt eller delvis tillagade och därför märkta med näringsvärden.

Vi har samma kvalitetskrav som i Sverige, eller högre, på alla produktionsanläggningar – oavsett i vilket land de ligger.
Producenterna kontrolleras regelbundet av våra egna inspektörer från Sverige och EU. I Sydamerika har vi dessutom egen personal på plats, som kontinuerligt kontrollerar att produktionen lever upp till Norvidas krav. Alla djur kommer från utvalda leverantörer som dessutom är kvalitetscertifierade enligt program erkända av den internationella organisationen GFSI. Exempel på sådana program är BRC och IFS. Vid slakt, styckning och förpackning är kontrollen minutiös. Allt kött testats för salmonella, e-coli och andra bakterier innan det packas. Norvidas kvalitetskrav och hur de följs upp finns tydligt dokumenterade och informationen är alltid tillgänglig för våra samarbetspartners och kunder.

[Här finns ingen info i underlaget.]

Nej, kycklingfodret innehåller inget fiskmjöl. Den viktigaste ingrediensen i fodret är majs.

Allt kött från Norvida är producerat utan tillväxthormoner. I annat fall hade det varit förbjudet att sälja det i EU. Det är dessutom förbjudet att ge köttdjur tillväxthormoner i de flesta länder. I de fall där vi i EU importerar kött från länder där tillväxthormoner är tillåtet, krävs ett strikt särhållningssystem som garanterar att allt kött som kommer till oss är från djur som fötts upp utan tillväxthormoner.

Nej, vi på Norvida har valt att producera vår kyckling helt utan tillsatser. Inget extra vatten, inget annat. Det är ett val vi har gjort av två skäl. Dels tycker vi inte att tillsats av vatten gör färsk kyckling bättre, tvärtom. Dels gör vattnet kycklingen tyngre. Det kan handla om upp till 20 procent. Är kilopriset till exempel 100 kr betalar du i så fall 80 kr för kycklingen och 20 kr för två deciliter tillsatt vatten. Vårt tips: Läs ingrediensförteckningen på förpackningen. Den skall inte innehålla något annat än kycklingkött. Står det något om vatten eller andra tillsatser, lägg tillbaka den och välj istället ett märke som innehåller hundra procent kyckling.

Innan vårt kött vakuumförpackas testas det för att kontrollera pH-värde, bakterieflora (TVC) och om det innehåller restprodukter av exempelvis antibiotika. Just antibiotika används väldigt sparsamt av våra uppfödare, helt enkelt för att deras djur inte löper någon uppenbar risk att utsättas för främmande bakteriekulturer och bli sjuka, något som oftare förekommer i mer intensiva uppfödningsformer. Förutom att varje enskild bit kontrolleras innan den transporteras till Sverige har vi ett eget kontrollprogram när köttet kommer fram. Produkter från alla leverantörer kontrolleras regelbundet med stickprov, för att utesluta exempelvis salmonella, EHEC och andra risker.

Vår kyckling produceras på ett sätt som minimerar risken för salmonellasmitta. Den kontrolleras enligt ett omfattande program. Alla leveranser till Sverige testas slutligen enligt särskilda regler för Sverige och Finland.

Djur

Det mesta av vårt nötkött kommer från köttdjursbesättningar. I dessa får kalvarna gå med sina mammor tills de är ungefär 6 månader gamla. Då klarar de sig fint på det foder de kan beta själva och behöver inte gå sida vid sida med kon.

Ja, även tjurarna som används till betäckning på naturligt sätt får gå fritt ute. Vi har aldrig sett någon tjur med nosring hos av våra uppfödare, men vi törs inte garantera att det aldrig förekommer.

Kastrering görs vid lite olika tidpunkter, beroende på lokala förutsättningar i det land där djuren föds upp. Som senast sker det i samband med att kalven är gammal nog att separeras från kon.

Ja, Happy Chefs kycklingprodukter är både halal-godkända och produceras enligt svenska djurskyddslagen. Förpackningens halal-stämpel visar att våra thailändska kycklingleverantörer är certifierade av landets centrala islamorganisation. Detta innebär att produktionen sker i enlighet med muslimska regler. Bland annat bedövas kycklingen med en elektrisk chock före slakt. Happy Chefs nötprodukter är till skillnad från kycklingen inte halal-stämplade.

Allt kött som Norvida säljer är slaktat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Det innebär bland annat djuren bedövas före slakt. Vissa av våra produkter har dessutom halal-stämpel. Dessa produkter är slaktade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning, och uppfyller dessutom de kriterier som krävs för att köttet ska halal-klassas: att arbetet är utfört av en muslim, att en bön läses och att slakten görs med djurets huvud riktat mot Mecka.

Miljö

Ja, det är det faktiskt. Energimängden som behövs för att transportera köttet från Brasilien till Sverige med båt, är mindre än den mängd energi som går åt för att producera och lagra foder till svenska djur under svenska förhållanden. Dessutom är det faktiskt så att nästan alla nötdjur i Sverige står i stallar inomhus sju månader per år. Hos våra brasilianska uppfödare går många av djuren ute jämt, och betar gräset direkt från marken. Inga djur i Brasilien står uppstallade.

Nej. Här i Sverige är det lätt att få uppfattningen att allt sydamerikanskt kött är ett hot mot regnskogen, som är viktig att skydda av många olika skäl. Regnskogen är mycket riktigt hotad, men den största delen av Sydamerikas och Brasiliens köttproduktion sker på helt andra delar av kontinenten – långt från regnskogsområdena. Norvidas kött kommer enbart från dessa regnskogfria områden. Det ska alltså inte förväxlas med kött från mindre nogräknade producenter vars verksamhet hotar regnskogen, och med rätta kritiseras i Sverige.

Hotet mot regnskogen är betydligt mer komplext än produktionen av brasilianskt nötkött. Ett minst lika stort hot är den ökande efterfrågan och produktionen av soja i Brasilien, som ofta sker på mark som tidigare har varit skog. En stor del av den ökande efterfrågan kommer från behovet av foder i både Sverige och EU. För att säkerställa att den soja som ges som foder åt kycklingar och grisar som används i vår köttproduktion, har Norvida tillsammans med flera andra svenska importörer och producenter anslutit sig till den svenska sojadialogen. Det innebär att all soja som används i vår produktion täcks av RTRS-certifikat för hållbar sojaproduktion.

Djuren som i slutändan blir vårt kött slaktas under former som minimerar risken för stress. Det innebär att djuren hela tiden hålls ihop i samma grupp och hålls i god kondition. Slakterierna som producerar vårt kött är helt jämförbara med, eller betydligt bättre än, de bästa av svenska slakterier och håller mycket hög och modern standard. Självklart lever alla våra producenter upp till EU-kraven för slakt. Maxtid för transport till slakteriet är enligt våra krav 8 timmar, men är oftast betydligt kortare än så. Transportören ansvarar för att djuren får vatten och vila vid behov.

Norvidas konsumentförpackade produkter är märkta med en hållbarhetstid på upp till 120 dagar. Tiden börjar räknas från den dag köttet är färdigproducerat och förpackat i vakuum. Ibland får vi frågor från kunder som tycker att 3–4 månader låter länge. Använder vi någon sorts strålning? Nej – att köttet håller sig fräscht beror först och främst på vakuumförpackningen. Dessutom bidrar höga hygienkrav, säkra kyltransporter och inte minst noggrant utvalda produkter.

Hygien
Norvidas producenter är utvalda för att de är ledande i arbetet med kvalitetsstyrning. Mycket stor vikt läggs vid att bland annat kontrollera så att de hygieniska förhållandena vid slakt och styckning är extremt goda.

Temperatur vid transport och lagring
Köttet från länder utanför EU transporteras i kylcontainers med miljöeffektiva fartygstransporter. Under de 30–35 dagar transporten tar, förvaras köttet i en temperatur om -1 till -1,5 grader, alltså precis över -1,7 grader, som är den temperatur då kött fryser. Vid dessa låga temperaturer sker en mycket låg bakterietillväxt. När varorna kommer fram tas de emot och kontrolleras av Norvidas egen personal, vid vårt eget lager. När köttet kommer till grossister och butiker har det i regel gått 50 dagar sedan det förpackades. Hela denna tid har det alltså ”djupkyllagrats”. Om köttet därefter förvaras i kylar med högst + 4 grader under resten av hållbarhetstiden, så klarar vi alla gränsvärden med mycket stor marginal. Det har vi fått bevisat genom noggranna tester.

Urval av råvara
I våra krav för nötkött är köttets pH-värde en viktig punkt. Ett lågt värde tyder på att djuret inte stressats vid transport eller inför slakten. Högre pH-värde kan tvärtom tyda på stress och gör dessutom att köttet får kortare bäst-före-datum. Vi sätter maxgränsen för Naturkött® vid pH 5,8. Detta kontrolleras av Norvidas egen personal på plats i Sydamerika.