Norvidas CSR-policy

Ansvar är ingen enkel fråga, men otroligt viktig för oss. Vi på Norvida är extremt noga med att ställa tydliga krav, både på oss själva och på våra leverantörer. Vi vill också berätta öppet om hur vi jobbar och varför. I vår CSR-policy (Corporate Social Responsibility) redovisas hur vi arbetar med djuromsorg samt ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Poängen är förstås att du ska kunna lita helt och fullt på oss, så att dina kunder kan lita på dig och ditt företag. Några viktiga exempel ser du här nedan. Du kan också ladda ner och läsa hela CSR-policyn.

Djurvälfärd

”De fem friheterna” - Checklistan
som används av exempelvis WHO.

Norvida jobbar hårt med djurvälfärd. Som ledning använder vi det som fått beteckningen De fem friheterna för djurvälfärd. Det är en vetenskaplig definition som har fått stort internationellt genomslag och används i en mängd olika sammanhang, bland annat av WOAH, världsorganisationen för djurhälsa. Mycket kort beskrivna är de fem friheterna: 1) Frihet från hunger och törst. 2) Frihet från obehag. 3) Frihet från smärta, skada och sjukdom. 4) Frihet att utföra naturligt beteende. 5) Frihet från rädsla och oro.

Antibiotika

Ingen antibiotika i förebyggande eller
tillväxtbefrämjande syfte.

I Sverige har debatten om kött och antibiotika fått ganska stort genomslag. Debatten har sitt ursprung i överanvändning av antibiotika till människor och i djuruppfödning, som bidrar till att skapa multiresistenta bakterier. Det är ett problem, eftersom de resistenta bakterierna kan leda till sjukdomar som är svåra att behandla, vilket är ett hot mot både människor och djur.

Norvida tillåter aldrig antibiotikaanvändning i förebyggande eller tillväxtbefrämjande syfte. Däremot är det viktigt att kunna behandla konstaterat sjuka djur, både idag och i framtiden.

Det är viktigt att veta att kött i stort sett aldrig innehåller antibiotika, även om det skulle komma från en riktigt dålig uppfödare. Detta kontrolleras och säkerställs också genom mätningar av restsubstanser. Enligt Livsmedelsverket innehåller mat som säljs i Sverige inte antibiotikarester som utgör någon risk för hälsan, oavsett om det handlar om svenska eller importerade produkter.

”En av Norvidas stora utmaningar inom hållbarhet är att hantera den komplexa balansen mellan högsta möjliga djuromsorg och lägsta möjliga klimatpåverkan”

Calle Ramvall, Hållbarhetschef

Transporter

Lastfartyg är ett energieffektivt transportsätt.

Norvida har en neutral syn på ursprung. Det betyder att vi säljer det kött som uppfyller våra höga krav, snarare än att välja ett specifikt ursprungsland. Det finns bra och mindre bra produktion i alla länder.

I debatten om klimatsmart mat förutsätts ofta att långa transporter ger stora miljökonsekvenser och att närproducerat därför skulle vara det enda kloka valet. Det är en förenklad bild. Undersökningar från bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet visar att transportavståndet har en begränsad betydelse. 90 procent av köttets totala klimatpåverkan sker på gården där djuren föds upp, oavsett vilket land den ligger i.

Med det sagt: självklart är transporter en av de faktorer som påverkar den sammanräknade hållbarheten. Därför fraktar vi kött från länder utanför EU huvudsakligen med fartyg, som har mycket låg miljöpåverkan. Vi väljer också att investera i klimatförbättrande åtgärder, för att väga upp mot de miljöeffekter som trots allt även sjötransporter orsakar.

Naturresurser och
Amazonas

Vi prioriterar naturbete och har ingen
produktion nära Amazonas.

Kött, och framförallt nötkött, framställs i debatten som en av de större bovarna när det gäller den globala uppvärmningen. Det är självklart en viktig poäng, och något vi måsta vara vaksamma med när det gäller ekosystemet Jorden. Köttproduktion är i många fall ett resurskrävande sätt att producera protein. Samtidigt utgör kött en viktig del av människans kosthållning. Vad Norvida gör, är att prioritera naturbete. Allt vårt lammkött, och en mycket stor del av nötköttet, kommer från djur som betar ute året runt. I många fall på marker som inte hade gått att använda till någon annan livsmedelsproduktion.

Norvidas val spelar också stor roll för regnskogen. Du känner säkert till att regnskog i Amazonas skövlas, vilket leder till en mängd problem för biologisk mångfald, klimat, ursprungsbefolkning med mera. Regnskogen är en bärande och känslig del av ekosystemet Jorden, som vi alla måste värna om. De av Norvidas produkter som produceras i Brasilien, produceras aldrig i delstater som, ens till någon del, ligger i vegetationsområdet Amazonas.

Projekt och initiativ